در صورت تمایل  نظرات ، پيشنهادات و انتقادات  خود را ارسال نموده تا رسيدگی گردد.
 

نام و نام خانوادگی :


آدرس پست الکترونیکی :


نظرات و پيشنهادات :


این عدد  را وارد نمایید 15

Send your comments about this page to: mohseni@sharif.ir

 

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
Sharif University of Technology
Mechanical Engineering Department