فارسي| EN
     
   
 
             
 

Welcome to Center Of Excellence In Energy Conversion

     
   

  search in site

   
     

   
           
   
   news
 
   

shayan12346@yahoo.com


..........


shayan


.........................


*******


Hi, the site was hacked


شل


</span><br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news_en.php?id=52"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"><span style="text-decoration: none"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title></span><br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> </marquee></font><b><a href="news_list_en.php"><font face="Tahoma" size="2" color="#6981B4"><span style="text-decoration: none">news list</span></font></a><font face="Tahoma" size="2" color="#6981B4"> </font></b></tr> </table> </font></td> <td height="233"> </td> </tr> <tr> <td width="52"> </td> <td width="21"> </td> <td width="22"> </td> <td width="191"> </td> <td width="28"> </td> <td height="211" width="14"> </td> </tr> <tr> <td valign="top" colspan="7" height="63"><font color="#000000"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" background="image/index/ApadanaWeb_006b_03.jpg" width="874" height="63"> <!-- MSTableType="layout" --> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td height="17"></td> </tr> <tr> <td></td> <td valign="top" colspan="3"> <font color="#000000"> <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><A style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" href="http://sina.sharif.edu/~mecheng/"><font color="#FFFFFF">School of Mechanical Engineering</font></A></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><A style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" href="http://www.sharif.edu/en"><span lang="fa"><font color="#FFFFFF">   </font></span><font color="#FFFFFF">Sharif University of Technology</font></A></SPAN><FONT color=#ffffff>, </FONT></SPAN> <FONT color=#FFFFFF><ST1:PLACE><ST1:CITY><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tehran</SPAN></ST1:CITY><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">,  </SPAN><ST1:COUNTRY-REGION><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Iran</SPAN></ST1:COUNTRY-REGION></ST1:PLACE></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#ffffff> </FONT></SPAN> </font></td> <td height="15"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td valign="top"> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#ffffff> Designed by: </FONT> <a href="mailto:khanzadi19@yahoo.com"><font color="#FFFFFF"> <span style="text-decoration: none; ">Mohammad Khanzadi</span></font></a></SPAN></P> </td> <td></td> <td height="15"></td> </tr> <tr> <td width="192"></td> <td width="42"></td> <td width="372"></td> <td width="76"></td> <td height="16" width="192"></td> </tr> </table> </font></td> </tr> </TABLE></CENTER></BODY></HTML>